Regulamin

(Warunki świadczenia usług)

 

Dziękuję Ci!

Jeśli to czytasz to prawdopodobnie właśnie zostałaś moją klientką, albo myślisz o zakupie, któregoś z moich produktów. Bardzo się Cieszę, że interesują Cię także warunki naszej współpracy, uważam, że to bardzo ważne, żeby  były były one przejrzyste i jasne od samego początku naszej wspólnej przygody. Dzięki temu będziemy budować wzajemne zaufanie.

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.olgasiekierska.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hello@olgasiekierska.com.

Pozdrawiam ciepło!
Olga Siekierska

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 „Cena” – oznacza cenę, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Usługę

„Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą

 „Formularz Zamówienia” – oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem sklepu, poprzez który Uczestnik dokonuje zamówienia Produktów, Programów, Usługi, Treści Cyfrowej, Kursu lub Szkolenia,

„Konto” – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach platformy. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika i zabezpieczone hasłem definiowanym przez użytkownika.

„Koszyk” – oznacza specyfikację Produktów, Programów, Usługi, Treści Cyfrowej, Kursu lub Szkolenia, wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie

„Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,

 „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,

„Produkty cyfrowe” –  oznacza kursy i szkolenia online oraz wszelkiego typu  materiały cyfrowe,  które Uczestnik może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Usługodawcy,

Programy grupowe”  i „Abonamenty” – grupowe szkolenia, oraz grupy mastermind – oznacza  programy, w których część pracy odbywa się na spotkaniach na żywo (online lub offline) w małych grupach uczestników. Programy te płatne są abonamentowo lub z góry za wybrany okres czasu – w zależności od szczegółów oferty.

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

Sklep ”  – sklep internetowy dostępny pod adresem https:// www.olgasiekierska.com, za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać zakupów określonych produktów.

„Strona informacyjna” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Produktowi, Programowi Grupowemu, Usłudze Indywidualnej, zawierającą szczegółowe  informacje, w tym o tematyce, zakresie, czasie trwania, ewentualnych zniżkach, dostępnych pakietach sposobie płatności i Cenie.

 „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

„Usługodawca” – firma Olga Siekierska, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Bransgore Gardens, BH23 8JD, Christchurch. Adres email hello@olgasiekierska.com.

„Usługa Dostępu” –  usługa świadczona na rzecz Uczestnika przez Usługodawcę polegająca na   założeniu i utrzymywaniu konta na platformie Sklepu oraz zapewnianiu Uczestnikowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania.

„Usługi indywidualne”  – oznacza konsultacje indywidualne, coaching

 „Użytkownik”– osoba korzystająca z Portalu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi odpłatnie (Uczestnik) bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

„Zamówienie” – czynność podejmowana przez Uczestnika, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia wstepne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Uczestnika usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Uczestnik może dokonać zakupu Produktów, Programów Grupowych i Usług Indywidualnych, uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

4. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnikom zabrania się:

a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

c) korzystania z platformy i treści, w tym Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Uczestników.

6. Uczestnik nie może zawrzeć umowy z Usługodawcą za pośrednictwem Strony anonimowo ani pod pseudonimem. Zawarcie umowy wymaga podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli Uczestnik chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup, konieczne jest podanie również adresu zamieszkania lub informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres siedziby, numer NIP).

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.

b) włączona obsługa cookies w przeglądarce.

c) standardowy system operacyjny,

d) możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.

e) zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

f) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

3. Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

4. Informacje dotyczące Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia, Umowy o Świadczenie Usług i Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Produktów czy Programów.

4. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu internetowego, ich układu, kompozycji, a także innych treści w nim zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione i przysługują Usługodawcy.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Serwisu internetowego, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich i majątkowych.

5. Umowa o swiadczenie uslug i umowa sprzedazy

1. Uczestnik może składać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

2. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, lub Umowy Sprzedaży niezbędne jest:

a) dodanie wybranego Programu lub Produktu do Koszyka

b) wypełnienie Formularza Zamówienia,

c) podanie danych takich jak: imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie), adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), numeru telefonu, oraz adresu e-mail,

d) wybór sposobu płatności,

e) akceptacja Regulaminu,

f) akceptacja polityki prywatności,

g) aktywacja przycisku „Kupuję i Płacę”.

3. Umowa o Świadczenie Usług lub Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.

4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawarta na czas określony wskazany na Stronie informacyjnej dedykowanej danemu Produktowi, Programowi i wygasa z chwilą upływu powołanego czasu.

5. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych ) i łączne Wynagrodzenie oraz Cenę wybrany sposób płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, a także wystawiony dla Uczestnika rachunek, jeżeli Uczestnik zaznaczył w Formularzu Zamówienia, że prosi o wystawienie rachunku.

6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc na Szkolenie lub w Programie lub chwilowego braku dostępności Produktów lub Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu email podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

7. Jeśli Uczestnik przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej dokona płatności, Sprzedawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.

8. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Usługodawcy informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówione przez Uczestnika, Program, Produkt stanie się dostępny) Usługodawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

9. Jeżeli Uczestnik dokonał zakupu Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, z których korzystanie wymaga założenia konta w platformie kursowej, to Usługodawca świadczy również na rzecz Uczestnika Usługę Dostępu polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w tejże platformie oraz zapewnianiu Uczestnikowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania. Uczestnik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

10. Usługodawca może usunąć konto Uczestnika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulamin.

11. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy

6. Wynagrodzenie i cena

1. Zasady i terminy płatność podane są każdorazowo na Stronie Internetowej dedykowanej danemu Produktowi, Programowi Grupowemu lub Usłudze Indywidualnej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3.Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:

a) przelew przez system t.pay zintegrowany ze Sklepem,

b) płatności kartami płatniczymi za pomoca kart Visa, Mastercad, Maestro,poprzez system t.pay za pośrednictwem Sklepu,

c) płatności przez system PayPal za pośrednictwem Sklepu.

d) poprzez przelew z wybranych banków działających w Polsce,

4. Wszystkie ceny podane w serwisie www.olgasiekierska.stronaob.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN).

5. Płatności są obsługiwane przez spółkę tpay.com, Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6

6. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za wybrane Produkty, Programy Grupowe, Abonamenty oraz Usługi Indywidualne w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia.

7. Zapłata może nastąpić w ratach uzgodnionych z Usługodawcą.

8. Programy abonamentowe płatne są miesięcznie do 5-go dnia miesiąca. 

9. W przypadku braku płatności ratalnej albo abonamentowej w terminie uzgodnionym z Usługodawcą, Usługodawca:

Zablokuje Uczestnikowi dostęp do danych Produktów, Abonamentów, Programów Grupowych, Usług Indywidualnych, jak również materiałów i informacji udostępnionych  w przypadku treści dostarczanych elektronicznie. Usługodawca odblokuje Usługobiorcy dostęp do Programu niezwłocznie po dokonaniu zapłaty wymagalnych rat.

W przypadku Programu grupowego lub Konsultacji, odbywających się na żywo Usługodawca wyśle do Uczestnika przypomnienie o płatności z tygodniowym terminem i jeśli po tym czasie nie otrzyma płatności ma prawo wyłączyć ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z danego Programu, Abonamentu czy Konsultacji, bez możliwości powrotu czy ponownego udziału. Pobrany depozyt nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi.

10. Usługodawca daje możliwość wykupienia Programów Grupowych oraz Usług Indywidualnych w pakietach przy zakupie których ustalana jest zniżka.

11. Zniżka o której mowa w § VI p. 8 obowiązuje wyłącznie pod warunkiem wykorzystania wszystkich przewidzianych w pakietach okresów czasowych i ilościowych. Zniżka przestaje obowiązywać w przypadku rezygnacji w trakcie trwania Programu lub Usługi.

12. Na zakup każdego Produktu, Abonamentu, Programu Grupowego, Usługi Indywidualnej może zostać wystawiona faktura na firmę. Jeśli firma kupującego znajduje się w Polsce bądź innym kraju, oprócz Wielkiej Brytanii, to będzie to faktura z odwróconą stawką VAT (oznacza to obowiązek zapłaty podatku VAT w kraju nabywcy).

7. Sposoby i terminy realizacji umów o swiadczenie uslug

1. Programy Grupowe, Usług Indywidualnie, szkolenia i kursy będą świadczone w terminie i miejscu wskazanym na Stronie Informacyjnej odpowiednio danego Szkolenia lub Programu.

2. Zasady i terminy płatność podane są każdorazowo na Stronie Internetowej dedykowanej danemu za produktowi cyfrowemu, programowi grupowemu lub usłudze indywidualnej.

3. Zmiana terminu Szkolenia lub Programu jest możliwa po uzyskaniu na powołaną zmianę zgody Uczestnika, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika Szkolenia jeżeli nie otrzyma od Uczestnika Wynagrodzenia w terminie określonym w § VI ust. 5 i 6 Regulaminu, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

5. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika płatność Wynagrodzenia po terminie zamówionego Szkolenia lub Programu Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi otrzymanej płatności Wynagrodzenia.

6. W przypadku poinformowania Usługodawcy przez Uczestnika o braku możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w zamówionym Szkoleniu lub Programie Usługodawca uzgodni z Uczestnikiem inny termin realizacji Zamówienia (udziału w Szkoleniu lub Programie tożsamym z zamówionym za Wynagrodzeniem w tej samej wysokości co Wynagrodzenie należne za zamówione Szkolenie), chyba, że Uczestnik nie wyrazi na to zgody i zażąda zwrotu płatności Wynagrodzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wyrażona przez Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Inne technologie

1. Usługodawca informuje Uczestnika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Uczestnika w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) kod śledzenia Google Analitics – w celu analizy statystyk Strony.

9. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

10. Reklamacje

1. Reklamacja Produktów i Usług w tym Produktów cyfrowych, Usług indywidualnych i Programów grupowych może zostać złożona przez Uczestnika w przy użyciu Danych Kontaktowych.

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika, a także jego dane.

3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

11. Rezygnacja i odstapienie od umowy

1 Odstąpienie od Umowy zakupu Produktów Cyfrowych

Przy zakupie Produktów Cyfrowych Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Prawo to nie przysługuje w przypadku gdy Uczestnik rozpoczął korzystanie z  zakupionych Produktów Cyfrowych. Za rozpoczęcie korzystania z Produktów Cyfrowych rozumie się zalogowanie do platformy kursowej lub pobranie materiałów cyfrowych przez Uczestnika.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku Programów Grupowych

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku wpłaty zaliczki, której wysokość jest każdorazowo określona na Stronie Internetowej programu – kwota zaliczki nie jest zwracana Uczestnikowi.

Jeżeli Uczestnik dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, zostanie mu zwrócona kwota, którą wpłacił pomniejszona o kwotę zaliczki.

3. Rezygnacja z Programów Grupowych

 W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Programu Grupowego, za który Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.

Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego Programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.

4. Odstąpienie od umowy w przypadku Abonamentów (grupa mastermind)

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, w przypadku jeśli jeszcze nie rozpoczął korzystania z zakupionego programu (nie przyłączył się do grupy online, nie wziął udziału w żadnym spotkaniu grupowym). Kwota depozytu nie jest zwracana Uczestnikowi.

5. Rezygnacja z Abonamentu (grupa mastermind)

Uczestnik grup mastermind prowadzonych w sposób ciągły z płatnością co miesiąc, ma możliwość zrezygnować z udziału w każdym momencie korzystania z grupy. W takiej sytuacji obowiązuje minimum 1 miesiąc kalendarzowy wypowiedzenia. Oznacza to w praktyce, że wypowiedzenie złożone przykładowo 30 września będzie liczone jako okres 1-31 października; a wypowiedzenie złożone przykładowo 1 października będzie liczone jako okres 1-30 listopada.

Opłata za ostatni miesiąc udziału w Abonamencie (grupie mastermind) będzie pobrana z depozytu wpłaconego w momencie przystępowania do grupy.

6. Odstąpienie od umowy w przypadku Usług Indywidualnych

Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Indywidualnej może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

7. Rezygnacja w przypadku Usług Indywidualnych

 W przypadku rezygnacji z usług indywidualnych po wykupieniu pakietu i odbyciu jednej lub kilku konsultacji możliwy jest zwrot pozostałej części wpłaty jednak bez uwzględnienia zniżek dostępnych w danym pakiecie.

12. Postanowienia koncowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

  1. W przypadku sporu pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą, konsument ma możliwość zwrócenia się o pomoc do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

 

  1. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Uczestnik, ale także klient niebędący Uczestnikiem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 

  1. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Uczestnikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

 

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.