WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (REGULAMIN)


 

Dziękuję Ci!

Jeśli to czytasz to prawdopodobnie właśnie zostałaś moją klientką, albo myślisz o zakupie, któregoś z moich produktów. Bardzo się Cieszę, że interesują Cię także warunki naszej współpracy, uważam, że to bardzo ważne, żeby  były były one przejrzyste i jasne od samego początku naszej wspólnej przygody. Dzięki temu będziemy budować wzajemne zaufanie.

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.olgasiekierska.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hello@olgasiekierska.com.

Pozdrawiam ciepło!
Olga Siekierska


1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. „Cena” – oznacza cenę, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Usługę
 2. „Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą
 3. „Formularz Zamówienia” oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem sklepu, poprzez który Uczestnik dokonuje zamówienia Produktu, Treści Cyfrowej, Kursu lub Szkolenia,
 4. „Strona informacyjna” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Szkoleniu, Kursowi, dla danego Produktu lub Treści Cyfrowej , zawierającą szczegółowe informacje o danym Szkoleniu, Kursowi Produkcie lub Treści Cyfrowej, w tym o tematyce, zakresie i wysokości Wynagrodzenia
 5. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Koszyk” – oznacza specyfikację Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie
 7. „Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,
 8. „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,
 9. „Produkt” – oznacza produkt lub usługę, który Usługobiorca może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Usługodawcy,
 10. „Program” – oznacza cykl spotkań oraz dostęp do materiałów opisanych na stronie informacyjnej dedykowanej dla danego Programu,
 11. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Uczestnika usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Uczestnik może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 4. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 5. Uczestnikom zabrania się:
  • dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
  • korzystania z Usług Elektronicznych, w tym Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Uczestników.
 6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 7. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie prze Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 8. Informacje dotyczące Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia odpowiednio Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.
 9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług, Szkoleń, Produktów, Kursów, lub Usług Elektronicznych zamawiania Produktów lub Treści Cyfrowych.

3. Umowa o świadczeniu usług i umowa sprzedaży

 1. Uczestnik może składać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, lub Umowy Sprzedaży niezbędne jest:
  1. dodanie wybranego Kursu, Szkolenia lub Treści Cyfrowej do Koszyka
  2. wypełnienie Formularza Zamówienia,
  3. wybór sposobu płatności,
  4. akceptacja Regulaminu,
  5. akceptacja polityki prywatności,
  6. aktywacja przycisku „Kupuję i Płacę”.
 3. Umowa o Świadczenie Usług lub Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.
 4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawarta na czas określony wskazany na Stronie informacyjnej dedykowanej danej Usłudze: Szkoleniu, Programowi lub Konsultacjom i wygasa z chwilą upływu powołanego czasu
 5. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Szkoleń, Kursów, Produktów, Konsultacji lub Treści Cyfrowych) i łączne Wynagrodzenie oraz Cenę wybrany sposób płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, a także wystawiony dla Uczestnika rachunek, jeżeli Uczestnik zaznaczył w Formularzu Zamówienia, że prosi o wystawienie rachunku.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc na Szkolenie lub w Programie lub chwilowego braku dostępności Produktów lub Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu email podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.
 7. Jeśli Uczestnik przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej dokona płatności, Sprzedawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.
 8. Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Sprzedawcy informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 8 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówione przez Uczestnika, Szkolenie, Program, Produkt lub Treść Cyfrowa stanie się dostępny) Sprzedawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

4. Wynagrodzenie i cena

 1. Wynagrodzenie za daną Usługę, Kurs, Szkolenie, Konsultacje lub Program jest każdorazowo określane na Stronie informacyjnej zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Wynagrodzenie jest podane w złotych polskich i zawiera informację o tym czy zawiera podatki.
 2. Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określonana Stronie informacyjnej dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie.
 3. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:
  1. przelew przez system t.pay zintegrowany ze Sklepem,
  2. płatności kartami płatniczymi poprzez system t.pay za pośrednictwem Sklepu,
  3. płatności przez system PayPal za pośrednictwem Sklepu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Szkolenie lub Usługę Dostępu lub Produkt lub Treść Cyfrową w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia.
 5. Zapłata Wynagrodzenia za może nastąpić w ratach uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 6. W przypadku braku płatności danej raty w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą, Sprzedawca:
  1. Zablokuje Uczestnikowi dostęp do danego Programu, jak również materiałów i informacji udostępnionych w ramach Progamu w przypadku treści dostarczanych elektronicznie. Usługodawca odblokuje Usługobiorcy dostęp do Programu niezwłocznie po dokonaniu zapłaty wymagalnych rat.
  2. W przypadku Programu grupowego lub Konsultacji, odbywających się na żywo Sprzedawca wyśle do Uczestnika przypomnienie o płatności z tygodniowym terminem i jeśli po tym czasie nie otrzyma płatności ma prawo wyłączyć ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z danego Programu czy Konsutlacji, bez możliwości powrotu czy ponownego udziału.

5. Sposoby i terminy realizacji Umów o Świadczenie Usług

 1. Szkolenia lub Pogramy będą świadczone w terminie i miejscu wskazanym na Stronie informacyjnej odpowiednio danego Szkolenia lub Programu.
 2. Zmiana terminu Szkolenia lub Programu jest możliwa po uzyskaniu na powołaną zmianę zgody Uczestnika, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika Szkolenia jeżeli nie otrzyma od Uczestnika Wynagrodzenia w terminie określonym w § 5 ust. 4 Regulaminu, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. 4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika płatność Wynagrodzenia po terminie zamówionego Szkolenia lub Programu Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi otrzymanej płatności Wynagrodzenia. 5. W przypadku poinformowania Usługodawcy przez Konsumenta o braku możliwości wzięcia przez Konsumenta udziału w zamówionym Szkoleniu lub Programie Usługodawca uzgodni z Konsumentem inny termin realizacji Zamówienia (udziału w Szkoleniu lub Programie tożsamym z zamówionym za Wynagrodzeniem w tej samej wysokości co Wynagrodzenie należne za zamówione Szkolenie), chyba, że Uczestnik nie wyrazi na to zgody i zażąda zwrotu płatności Wynagrodzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wyrażona przez Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. § 7 Sposób i termin realizacji Usługi Dostępu

6. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

7. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Warunki świadczenia usług

Właścicielem i administratorem serwisu www.olgasiekierska.com jest firma: Olga Siekierska, BH9 1JE Bournemouth, Wielka Brytania.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skorzystania z serwisu www.olgasiekierska.com wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

 • Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
 • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.
 • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Skorzystanie z produktów oferowanych przez www.olgasiekierska.com możliwe jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższą procedurą:
 • klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
 • klient dokonuje płatności za usługę jeśli zamówił produkt płatny,
 • po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi,
 • jeśli klient zamówił produkt bezpłatny, otrzymuje produkt po potwierdzeniu zamówienia.

ZAMÓWIENIE

 • Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu www.olgasiekierska.com.
 • Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza.
 • Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz, na życzenie klienta, rachunek w formie pliku PDF.

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny podane w serwisie www.olgasiekierska.com wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 • Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane Sp. z o.o., Arkońska Business Park, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Poland.
 • Płatności regulowane mogą być:
  • poprzez przelew z wybranych banków działających w Polsce,
  • za pomoca kart Visa, Mastercad, Maestro,
  • oraz poprzez PayPal.

REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres hello@olgasiekierska.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatruję indywidualnie.

ZWROTY I GWARANCJA SATYSFAKCJI

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług.